บทความเกี่ยวกับ IT


ผู้ประกอบธุรกิจที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ โดยเข้ารับการอบรม   FranchiseB2B รุ่นปัจจุบันที่กำลังฝึกอบรมในปีนี้ คือรุ่นที่ 14 ขณะนี้ได้รับสมัครและเริ่มฝึกอบรมกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2555 นี้นะคะ  ท่านที่สนใจสมัครต้องรอปีหน้าแล้วละค่ะ แต่มีหลักสูตรสำหรับผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ยังสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ค่ะ ดูใบสมัครในเว็บเราแล้ว fax มาที่ 025475952 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5475953   xxxxx

ค้นข้อมูลเฟรนไซส์ซอร์
ค้นจากทั้งหมด
ตามชื่อธุรกิจ ตามชื่อ-สกุล
ตามหมวดธุรกิจ
ตามวงเงิน
ป้อนชื่อ-สกุล

ป้อนอิเมล์

รหัสอ้างอิง


ตาม IP : 1443 ท่าน

วันนี้ : 202 ครั้ง
เดือนนี้ : 4,747 ครั้ง
ทั้งหมด : 4,029,931 ครั้ง

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 2 ท่าน
 • 44.192.48.196
 • 44.192.48.196


 •    ความคืบหน้าโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ 2555

  ในปี 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ยังคงดำเนินการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจ แฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ  เพื่อสานต่อโครงการและแผนงานที่จะพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์เช่นเดียวกับปี 2554 ที่ผ่านมา โดยจะมุ่งเน้นทางด้านการประเมินธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  โดยในปีนี้ได้ที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน TQA โดยตรงจากสำนักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมาเป็นกำลังสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประเมินธุรกิจได้ในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากโครงการเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง จึงต้องมีการศึกษาเพื่อการยึดแนวทางการจัดทำแผนมาตรฐานที่ได้เริ่มมาแล้ว โดยมีการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการวัดด้วยเกณฑ์และเครื่องมือการตรวจสอบให้ถูกต้องและได้รับการยอมรับ รวมถึงสามารถเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง สามารถสร้างธุรกิจได้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

  ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในปี 2555 มีรายละเอียดต่อไปนี้

  กระบวนการดำเนินการ

  การออกแบบกิจกรรม 4 กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมย่อย

  1. การสร้างความตระหนักเกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์

      เพื่อเป็นการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเข้าใจด้านมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2555 โดยการจัดงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไป นักธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการแฟรนไชส์ได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ เพื่อสร้างความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์ และยังมีวิทยากรให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 นี้อีด้วย

  2. การประเมินธุรกิจแฟรนไชส์และจัดกลุ่มธุรกิจตามผลคะแนน

  การจัดการประเมินและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการในธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทย เป็นการประเมินตามกรอบคู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ที่ได้จัดทำขึ้นในปี 2552 จากนั้นนำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองของธุรกิจและจากการวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญมาจัดกลุ่มเพื่อสรุปผลว่าธุรกิจแฟรนไชส์รายใดที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและจะได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานแฟรนไชส์ในปี 2555 จากนั้นนำข้อมูลคะแนนมาตรฐานประกอบกับข้อมูลด้านอื่น ๆ ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เข้าสู่ขั้นตอนการจัดอันดับธุรกิจ โดยผ่านการพิจารณาและตรวจสอบการจัดอันดับธุรกิจจากคณะกรรมการมาตรฐานแฟรนไชส์ทั้งหมด 3 รอบ เพื่อได้ข้อสรุปว่าธุรกิจแฟรนไชส์รายใดควรจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานดีเด่นตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้านประจำปี 2555

  เมื่อการตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คณะทำงานและทีมนักวินิจฉัยจะนำข้อมูลความคิดเห็นของทีมงาน ข้อเสนอแนะจากกิจกรรมการประเมินธุรกิจ มาทำการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือที่ใช้ในการตรวจประเมินเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

  3. การออกแบบหลักสูตรและดำเนินการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน เป็นกิจกรรมที่วางเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการออกแบบและกำหนดรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมให้กับธุรกิจแต่ละกลุ่มที่ถูกจัดไว้ ตามผลคะแนนการประเมินมาตรฐานธุรกิจโดยนำคู่มือแนวทางการพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ที่ได้จัดทำไว้ในปี 2552 มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา มีการดำเนินงานจัดการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้มีการจัดประเมินธุรกิจก่อนการเข้ารับการอบรมในโครงการและวัดผลภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม (Pre-Test & Post-Test) ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะต้องจัดทำแผนงานการพัฒนาธุรกิจของตนเองเพื่อสามารถเข้าสู่การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานได้จริง 

  4. การสรุปงานและประเมินผลภาพรวมของโครงการ เป็นการสรุปและประเมินผลการทำงานโครงการในภาพรวม วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการใช้คู่มือเพื่อการตรวจประเมิน และ เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   


  ลงวันที่ : 1 มิถุนายน 2555  อ่านทั้งหมด
  หน้าหลัก | FRANCHISE B2B | โครงการอบรม | ข่าวสาร/กิจกรรม | แฟรนไซส์ซอร์ | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา แฟรนไซส์ บีทูบี   
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 44/100 นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
  โทร. 02-5475952-3   สายด่วน 1570   
  E-mail : info@franchiseb2b.net | Check Mail |